ALGEMENE VOORWAARDEN B2C

ARTIKEL 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer CavetownE-mailadres: info@cavetown.nl KvK-nummer: 65956974 BTW-identificatienummer: NL030479101B01Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit; Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: − de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; − de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is toegekend; − een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van Cavetown. b. Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van Cavetown betekent dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt aanvaard. c. Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door Cavetown. Mondelinge afspraken of toezeggingen van Cavetown zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Cavetown. d. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.ARTIKEL 4 – Totstandkoming a. Alle aanbiedingen van Cavetown, alsmede de door Cavetown opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. b. Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de klant door Cavetown schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Cavetown beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst. c. Cavetown heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door Cavetown zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld. d. De klant garandeert dat de door haar in de aanvraag of bestelling aan Cavetown opgegeven informatie juist en volledig is. e. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigingsmail binden Cavetown niet.ARTIKEL 5 – Prijzen a. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s inclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. b. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van Cavetown zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.ARTIKEL 6 – Betaling a. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan Cavetown van de verschuldigde prijs door de klant plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht. De klant heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. Cavetown kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Cavetown van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant of de aard van de relatie met de klant hiertoe aanleiding geven. b. Betalingen kunnen worden uitgevoerd per overboeking, iDeal, PayPal, Creditcard, Mister Cash, SOFORT Banking of Belfius Direct Net. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen betaalmethode. Mocht de klant kiezen voor iDeal, PayPal, Creditcard, Mister Cash, SOFORT Banking of Belfius Direct Net dan wordt de volledige aankoopprijs door de klant vooruitbetaald. c. Cavetown is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van toerekenbare niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.ARTIKEL 7 – Levering a. Alle door Cavetown genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Cavetown bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. b. Overschrijding van de door Cavetown opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst. c. Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant Cavetown schriftelijk te berichten. Betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd. d. Cavetown levert uitsluitend aan adressen in Europa.ARTIKEL 8 – Herroepingsrecht a. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Cavetown mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van haar reden(en) verplichten. Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op producten welke direct uit voorraad geleverd worden, maatwerk producten zoals specifieke barkrukken, eetkamerstoelen, tafels & fauteuils zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. b. De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: – als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door haar aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Cavetown mag, mits zij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. – bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door haar aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. c. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen. d. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. e. De klant dient de producten zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De klant dient de producten te retourneren naar een door Cavetown vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking en met alle geleverde toebehoren. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat de klant de producten wenst te behouden. h. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. i. De klant draagt de kosten voor het retourneren. j. Als Cavetown de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. k. Cavetown vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Cavetown in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt. l.Cavetown gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant. m. Cavetown behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd. n. Cavetown kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken .ARTIKEL 9 – Klachten en Garanties a. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Cavetown daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake. b. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen. c. Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien: – de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Cavetown; – de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten; – Cavetown niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de klachten te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; – de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting. d. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Cavetown de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. e. Klachten over gebreken verjaren in ieder geval één jaar na het tijdstip van afleveren van producten. f. De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van Cavetown.ARTIKEL 10 – Gebruik internetsite a. Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay out en vormgeving van de internetsite rusten bij Cavetown en/of haar licentiegevers. De klant en gebruikers van deze internetsite erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite (laden en in beeld brengen). b. De informatie op de internetsite wordt door Cavetown met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Cavetown aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite. c. De internetsite bevat hyperlinks naar andere internetsites die door derden worden onderhouden. Cavetown heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze internetsites en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze internetsite. d. Cavetown draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven. e. Cavetown garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten f. De door Cavetown opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.ARTIKEL 11 – Aansprakelijkheid a. Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. b. Cavetown is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. c. Cavetown is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant. d. Schade, als bedoeld dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Cavetown, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Cavetown te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Cavetown, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat zij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.ARTIKEL 12 – Overmacht a. Cavetown is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. b. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Cavetown zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, meden zijn begrepen: Stakingen bij toeleveranciers van Cavetown, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden. c. Voor zoveel Cavetown ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cavetown gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst. d. Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Cavetown is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.ARTIKEL 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter a. Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. b. Elk geschil welke tussen Cavetown enerzijds en de klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, zal worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht. c. Partijen zullen alleen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN B2B – Zakelijk

van Cavetown., gevestigd te (3544 NX) Utrecht, aan de Pablo Picassostraat 259 ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid van de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden 1.1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: de ‘Voorwaarden’) maken deel uit van elke tussen Cavetown enerzijds en enige derde (hierna te noemen: ‘Koper’) anderzijds gesloten overeenkomst en alle door Cavetown verstrekte offertes, met betrekking tot de levering van roerende zaken. 1.2. De Voorwaarden zullen ook, nadat zij onderdeel van enige overeenkomst tussen Cavetown en Koper zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien gesloten overeenkomsten tussen Cavetown en Koper, zelfs indien bij totstandkoming van die nadien gesloten overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van de Voorwaarden is verwezen. 1.3. Afwijkingen van de Voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en Cavetown de afwijkingen schriftelijk heeft geaccepteerd. De afwijkingen gelden uitsluitend voor de offerte of de overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt. 1.4. Gehele of gedeeltelijke nietigheid van enige bepaling uit de Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden niet aan. ARTIKEL 2 – Offertes en totstandkoming overeenkomsten 2.1. Elke offerte van Cavetown is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald dat het onherroepelijk is, en vervalt van rechtswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, na verloop van dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. Offertes van Cavetown kunnen slechts schriftelijk worden aanvaard. 2.2. Overeenkomsten tussen partijen komen eerst tot stand doordat namens Cavetown door daartoe bevoegde personen de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk is bevestigd aan Koper of doordat door Cavetown zonder voorbehoud op voor Koper kenbare wijze uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Niettegenstaande het vorenstaande is Cavetown, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, eerst verplicht om tot uitlevering van de bestelde zaken over te gaan indien de totale minimale orderwaarde is bereikt zoals deze geldt voor het land waarin Koper is gevestigd dan wel zoals specifiek vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging van Cavetown. Cavetown heeft het recht om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd Cavetown’s rechten onder art. 15, met Koper tot stand gekomen overeenkomsten te ontbinden of door opzegging te beëindigen ingeval niet binnen een periode van zes weken nadat de (eerste) overeenkomst tot stand is gekomen, de hiervoor bedoelde minimale orderwaarde daaronder is bereikt. 2.3. Wijzigingen of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst evenals nevenafspraken zijn slechts bindend indien deze door Cavetown schriftelijk aan Koper zijn bevestigd. 2.4. Tekeningen, afbeeldingen, maten of andere leverdata zijn slechts bindend wanneer zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ARTIKEL 3 – Prijzen 3.1. Alle door Cavetown in haar offertes genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, niet bindend. ARTIKEL 4 – Levering 4.1. Als Cavetown een tekening, foto, model, ontwerp, berekening of andere gegevens toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding. De uiteindelijk te leveren zaken kunnen van het getoonde afwijken. 4.2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering franco inclusief rechten. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen het magazijn van Cavetown verlaten. De goederen zijn vanaf levering voor risico van Koper. 4.3. Koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment van levering. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van Koper. Koper dient in dat geval de opslagkosten te betalen, onverminderd het recht van Cavetown om alsnog nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen en over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst. 4.4. Koper is, op straffe van verval van recht, verplicht het geleverde binnen 5 werkdagen na feitelijke aflevering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen, dan wel deze controle uit te (laten) voeren na mededeling van Cavetown dat de goederen ter beschikking van Koper staan. Beschadigde of onvolledige zaken worden door Cavetown slechts teruggenomen en (eventueel) vervangen voor zover deze in de originele verpakking worden geretourneerd. ARTIKEL 5 – Deelleveringen Cavetown behoudt zich het recht voor te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. Koper is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Voorwaarden. ARTIKEL 6 – Levertijd 6.1. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering en geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 6.2. Cavetown is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook. Overschrijding van de levertijd verplicht Cavetown niet tot enige vergoeding en geeft Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. afname te weigeren, dan wel zich op opschorting te beroepen van enige verplichting van Koper. ARTIKEL 7 – Overmacht 7.1. Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, verstaan: werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd) in het bedrijf van Cavetown, een algemeen gebrek aan materiaal en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en algemene vervoersbelemmeringen, de (al dan niet toerekenbare) niet nakoming door leveranciers van Cavetown, werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd) en personeelsgebrek. 7.2. Gedurende een periode van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Cavetown opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door Cavetown niet mogelijk is langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door opzegging of ontbinding te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding of ongedaanmaking bestaat. 7.3. Cavetown is gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst reeds is verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken. 7.4. Cavetown heeft ook het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat Cavetown de prestatie al had moeten leveren. ARTIKEL 8 – Garantie 8.1. Met inachtneming van hetgeen elders in de Voorwaarden is bepaald, staat Cavetown er voor in dat het door haar geleverde c.q. de door Cavetown verwerkte/gebruikte materialen gedurende 6 maanden na levering voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen. Indien Koper genoegzaam heeft aangetoond dat het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Cavetown, zulks te harer keuze, ofwel overgaan tot reparatie van het geleverde, ofwel tot vervanging daarvan, ofwel tot (al dan niet partiële) ontbinding van de overeenkomst in combinatie met pro rato restitutie van het door Koper reeds betaalde en alsdan zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 8.2. Voormelde garantieverplichting vervalt indien: a. Koper zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Cavetown; b. Koper het geleverde voor een ander doel dan de kennelijke bestemming heeft gebruikt; c. Koper het geleverde op (naar Cavetown’s redelijk oordeel) onoordeelkundige wijze heeft behandeld, gebruikt of onderhouden; d. Koper zijn verplichtingen jegens Cavetown niet nakomt; e. Koper zijn informatieverplichtingen overeenkomstig art. 8.7 niet is nagekomen; f. Koper anderszins geheel of gedeeltelijk schuld heeft aan het gebrek aan het geleverde. 8.3. Eventuele kosten van demontage, verzending en transport komen voor rekening en risico van Koper. 8.4. Garantie voor door Cavetown elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt en tot de omvang daarvan. 8.5. De garantietermijn wordt na garantiereparaties niet verlengd. 8.6. Het feit dat Koper aanspraak maakt op garantie ontslaat Koper niet van zijn verplichtingen, zoals betaling en afname uit hoofde van de met Cavetown gesloten overeenkomst(en). 8.7. Koper dient, indien het geleverde geheel of gedeeltelijk uit glas bestaat, de klant deugdelijk te informeren over de eigenschappen van en omgang met dit materiaal en, meer in het bijzonder, over het feit dat zelfs minieme beschadigingen bij gehard glas al tot spanningsverschillen en opvolgende (glas)breuk kunnen leiden. ARTIKEL 9 – Reclame 9.1. Reclamering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk en met inachtneming van de termijn genoemd in art. 4.4, binnen 5 werkdagen nadat de gebreken zijn geconstateerd, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) en de vermeende grondslag van de aansprakelijkheid van Cavetown tot vervanging, herstel of schadevergoeding. Niet of onvoldoende gemotiveerde klachten worden door Cavetown niet in behandeling genomen. Het is Koper bekend dat, indien de goederen uit glas zijn vervaardigd, ook minieme en wellicht op het eerste gezicht onbeduidende beschadigingen op den duur tot (glas)breuk kunnen leiden, zodat ook dergelijke beschadigingen gemeld dienen te worden. 9.2. Na het verstrijken van bovenstaande termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Cavetown in behandeling genomen. 9.3. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na Cavetown’s voorafgaande schriftelijke goedkeuring, onder de door Cavetown te bepalen voorwaarden. In alle gevallen geschiedt een retourzending op een door Cavetown te bepalen wijze. ARTIKEL 10 – Aansprakelijkheid 10.1. De aansprakelijkheid van Cavetown jegens Koper is, met uitzondering van het bepaalde in de volgende artikelleden, beperkt tot de nakoming door Cavetown van haar garantieverplichtingen als omschreven in artikel 8. 10.2. Aansprakelijkheid van Cavetown voor door haar gepleegde onrechtmatige daden is uitgesloten behoudens voor zover deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Cavetown. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Cavetown voor indirecte- en gevolgschade welke door Koper wordt geleden als gevolg van een door Cavetown gepleegde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Cavetown’s verplichtingen onder enige overeenkomst, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: gederfde winst, gederfde omzet, immateriële schade, gemiste kansen en aantasting van de goede naam, tenzij deze schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Cavetown. 10.3. De aansprakelijkheid van Cavetown voor directe door Koper geleden schade die het gevolg is van of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming zijdens Cavetown in de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper onder een met Koper gesloten overeenkomst, is beperkt tot die gevallen waarin Koper bewijst dat de schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en is voorts per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot de tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis(sen) in de nakoming waarvan Cavetown aldus toerekenbaar tekort is geschoten en alsdan per geleverde zaak, met een maximum van € 2.500,– per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tenzij uit een van de volgende artikelleden een verdergaande beperking voortvloeit. 10.4. Iedere vordering jegens Cavetown op basis van een met Cavetown gesloten overeenkomst vervalt door het enkele verloop van een jaar, tenzij voordien rechtsgeldig een dagvaarding is uitgebracht. De vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop Koper zowel met de schade als met de aansprakelijke partij bekend is geworden. 10.5. Alle verweermiddelen die Cavetown aan de met Koper gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door haar personeel en derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens Koper worden ingeroepen, als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij de overeenkomst. 10.6. Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan Cavetown kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Cavetown aan Koper worden tegengeworpen. ARTIKEL 11 – Vrijwaring Koper vrijwaart Cavetown, haar personeel en eventueel door Cavetown in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van overige derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden (vermeend) geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door Cavetown geleverde prestaties onder de overeenkomst. ARTIKEL 12 – Betalingsvoorwaarden 12.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag te geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum en overeenkomstig de op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. 12.2. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper, zonder ingebrekestelling, in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar. Dit is eveneens het geval indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt. 12.3. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek), vermeerderd met 2 % over het factuurbedrag verschuldigd, vanaf de vervaldag van de factuur. Daarnaast is Cavetown gerechtigd om € 7,50 aanmaningskosten in rekening te brengen. 12.4. Bovendien komen alle in redelijkheid door Cavetown gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (zoals, maar niet gelimiteerd tot: deurwaarderskosten en de kosten van juridische bijstand) die zijn gemaakt in het kader van de niet-nakoming door Koper van haar verplichtingen voor rekening van Koper, zulks met een minimum van 10% van de verschuldigde hoofdsom (incl. BTW) of een bedrag van € 250,= voor zover dat hoger is, welke minimale vergoeding (mede) gezien moet worden als een aansporing voor Koper om haar (betalings)verplichtingen deugdelijk na te komen (boetebeding). 12.5. Door Koper gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten en in tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt Koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 12.6. Ongeacht het voorgaande heeft Cavetown te allen tijde het recht om contante betaling te eisen dan wel, alvorens tot levering of verdere uitvoering van de werkzaamheden over te gaan, van Koper genoegzame zekerheid voor tijdige betaling te verlangen. De zekerheid wordt gesteld door middel van het stellen van een onherroepelijke bankgarantie bij een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bancaire instelling, dan wel door middel van het verschaffen van andere daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid. ARTIKEL 13 – Eigendomsvoorbehoud 13.1. Alle aan Koper geleverde zaken blijven eigendom van Cavetown tot aan het moment van voldoening van al hetgeen Koper uit welke hoofde dan ook aan Cavetown verschuldigd is, rente en kosten daaronder mede begrepen. 13.2. Koper is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden, tenzij vervreemding plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsvoering door Koper. Overigens is Koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 13.3. Onverminderd de overige haar toekomende rechten, wordt Cavetown onherroepelijk door Koper gemachtigd om, indien deze zijn jegens Cavetown aangegane verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door Cavetown geleverde zaken onder zich te nemen en daartoe de plaats waar deze goederen zich bevinden, te betreden. Gedurende de periode dat de geleverde zaken nog in eigendom aan Cavetown toebehoren, zal Koper deze deugdelijk verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s. ARTIKEL 14 – Intellectuele eigendomsrechten 14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder mede begrepen auteursrechten alsmede ingeschreven en niet-ingeschreven modelrechten) op door Cavetown aan Koper ter beschikking gestelde tekeningen, foto’s, catalogi, modellen, ontwerpen, berekeningen en dergelijke (hierna: “de Materialen”), blijven ten alle tijden bij Cavetown berusten en gaan nimmer over op Koper. Waar in deze Voorwaarden sprake is van “leveren” of vervoegingen van dit woord kan daaruit niet worden afgeleid dat overgang van intellectuele eigendomsrechten is beoogd. Koper krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de Materialen in ongewijzigde vorm en voor eigen gebruik aan te wenden, welk recht voorts nimmer verder strekt dan het expliciet overeengekomen gebruik c.q. het gebruik dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs is vereist. 14.2. Onverminderd de algemene strekking van artikel 14.2, is het voor Koper in het bijzonder uitdrukkelijk niet toegestaan om de inhoud (waaronder foto’s) van door Cavetown ter beschikking gestelde catalogi te kopiëren en/of te bewerken. Indien en voor zover Cavetown aan Koper digitale foto’s ter beschikking stelt, dan is het gebruik van deze foto’s enkel toegestaan voor de door Cavetown expliciet aangegeven doeleinden en is gebruik ervan op enige website verboden, tenzij Cavetown hiervoor uitdrukkelijk haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Cavetown is gerechtigd haar toestemming tot gebruik van de Materialen ten alle tijden met onmiddellijke ingang in te trekken, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Koper, waarbij Koper alsdan de Materialen per omgaande aan Cavetown dient te retourneren. 14.3. Het is Koper niet toegestaan om de door Cavetown gehanteerde artikelnummers te gebruiken ten behoeve van zijn eigen exploitatie van de betreffende zaken. Evenmin is het Koper toegestaan eigen foto’s of tekeningen van van Cavetown afkomstige zaken en/of de artikelnummers daarvan te plaatsen op internet. 14.4. Indien en voor zover in rechte wordt vastgesteld dat de door Cavetown aan Koper geleverde zaken inbreuk maken op enig in Nederland geldend auteurs- en/of modelrecht van derden, dan zal Cavetown de zaken terugnemen tegen vergoeding van de door Koper betaalde koopprijs. Voornoemde vergoeding van de koopprijs is de enige remedie van Koper ter zake. ARTIKEL 15 – Beëindiging en annulering 15.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek heeft Cavetown het recht de met Koper gesloten overeenkomst door opzegging te doen eindigen of te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, indien: a. Koper in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd; b. Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of overgaat tot liquidatie; c. op het vermogen van Koper of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd. 15.2. Tenzij gehele of gedeeltelijke annulering bij de totstandkoming van de met Cavetown gesloten overeenkomst is uitgesloten, heeft Koper het recht om, binnen een periode van zes weken na de totstandkoming daarvan, doch niet binnen een termijn van veertien dagen voorafgaand aan de door Cavetown beoogde leveringsdatum, de overeenkomst door middel van een schriftelijke, aan Cavetown gerichte verklaring geheel of gedeeltelijk te annuleren (op te zeggen) tegen betaling aan Cavetown van 30% van de overeengekomen koopprijs die overeenkomt met het gedeelte van de overeenkomst dat is geannuleerd. De opzegging heeft eerst haar werking nadat voormelde betaling door Cavetown is ontvangen. Gedeeltelijke opzegging van een overeenkomst tot een resterende orderwaarde van minder dan de minimale orderwaarde zoals deze geldt voor het land waarin Koper is gevestigd dan wel zoals specifiek vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging van Cavetown, is niet mogelijk. ARTIKEL 16 – Toepasselijk recht en geschillen 16.1. Op alle offertes van en overeenkomsten met Cavetown is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. 16.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiden uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de Voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij Cavetown er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van Koper. ARTIKEL 17 – Inconsistentie tussen Nederlandse tekst en vertaling Ingeval van inconsistentie tussen de tekst van de Voorwaarden in de Nederlandse taal en, in voorkomend geval, die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.